Služby

1. Bodová pole (polohová i výšková)
– stabilizace bodů, měření a výpočty, využití systému GPS
– PBPP, budování a projektování bodových polí
– výšková bodová pole, nivelace
– vytyčovací sítě
2. Geometrické plány
– geometrický plán na vyznačení budovy nebo jejího vnějšího obvodu
– geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
– geometrický plán na vyznačení věcného břemene
– geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE)
3. Vytyčení hranic pozemků
– vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodů
– vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení, předání vytyčené hranice v terénu
4. Vytyčení stavebních objektů, inženýrských sítí
– komplexní vytyčovací práce
5. Zaměření polohopisu a výškopisu
– zaměření skutečného provedení stavby
– stavební zaměření objektu, 3D, profily, řezy
– měření deformací a posunů objektů
– zaměření inženýrských sítí
6. Fotogrammetrické práce
– vyhotovení ortofotomapy
– vyhotovení digitálního modelu terénu
– fotoletecké práce, aerotriangulace
– geografický informační systém
– fotogrammetrické vyhodnocení – podrobné mapování
– 3D laserové skenování
7. Výpočet kubatur
– zaměření, dokumentace a výpočet objemu
8. Digitalizace, vektorizace

9. Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
– geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku
– dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu PBPP a o zaměření předmětu měření, které jsou obsahem základních státníchmapových děl
– geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvarustavby